- ایران ویج - http://www.iranvij.ir -

غارهای مرمرین شیلی +عکس

غار زیبای مرمرین در کشور شیلی، یکی از پدیده های تازه کشف شده در این کشور است. در ادامه تصاویری از این غار را می بینید؛

۴۸
۴۹

۵۲

۵۱

۵۳