- ایران ویج - http://www.iranvij.ir -

۷-نگاه عبرت آمیز به گذشته چهار ساله(سناریوی جدید)

برای فیلم نامه جدیدم رفته بودم تا مجوز بگیرم،خوب برای این که اول به فیلم نامه مجوز بدهند باید بخوانند و بعد مجوز بدهند. فیلم نامه دادم به آن ها تا مورد بررسی کارشناسان خبره قرار بگیرد و جوابش را به من بدهند.

شیشیش
در همان روز در حال بازگشت به خانه به من زنگ زدند و گفتند: سریع خودم را به شورا برسانم.در آن جا کارشناسانی خبره که ادعایشان گوش دنیا کَر می کرد ایراداتی به سناریوی فیلم من گرفتند و گفتند که در این فیلم نامه منفی گرایی افراطی به مردم نشان داده شده است.هجومی بی وقفه به صنعت خودروی داخلی بسته اید و خیلی غیر کارشناسی نوشته اید و هیچ از این نوشته حقیقت ندارد از کجا مطالب را نوشته اید از سایت ها از افرادی مشخص نیست که هستند ما در تحریم داخلی خود مانده ایم و تو آمده ای از تحریم خارجی حرف به میان آورده ای برو و سناریویی جدید بنویس و بر روی آن تحقیق کن انقدر منفی گرا ننویس مثبت اندیش باش ببین چقدر ما خودروهای با کیفیت عالی داریم برو از آن ها بنویس و بدون تحقیق حرفی را نزن که فردا روز به گردنت بیافتد.